Udalak 2023ko ekitaldia itxi zuen aurrezki eta zorpetze indizie positiboekin

Loiolako Kuartelen erosketak ez du eragin handirik izan diruzaintza-soberakin positiboa izan duen likidazioan

Donostiako Udalak 2023ko aurrekontuaren likidazioa aurkeztu du, eta emaitza honakoa izan da: Udalak 1,4 milioi euroko superabitarekin amaitu du, behin 2024ko ekitaldira 186 milioi euro gehituta hirian inbertsioak egiten jarraitzeko. Eta diru kopuru hori 2024rako aurreikusita dauden inbertsioei gehituko zaio.

Superabitaren zifra aurreko urteetakoa baino txikiagoa da, izan ere likidaziotik 59,7 milioi euroko finantziazio desbideraketa positiboa egon da Loiolako Kuartelak erosteko. Horren ondorioz, Udalak finantziazio esfortzu handiagoa egin behar izan du eskatutako maileguaren ordainketari aurre egiteko.

Ekonomia eta Aurrekontua kudeatzeko zinegotzi Kerman Orbegozok esan du, 2023ko likidazioak erakusten duela Udalaren finantza-egoera orekatua dela eta, ondorioz, ez dagoela finantza-oztoporik 2024rako aurreikusita dauden jarduketa guztiak egiteko.

Horiek horrela, Orbegozok azpimarratu du, Loiolako Kuartelak erosteko operazioak finantza-entitateei itzuli beharreko zorra handitu duela, baina ez dela oztoporik izan ekitaldia aurrezki- eta zorpetze-indize eta diruzaintza-soberakin positiboarekin ixteko.

Aurkeztutako likidazioa soilik Udalaren aurrekontu-ekitaldiarena da eta, beraz, ez ditu kontuan hartzen Udalaren mendekoak diren 14 udal-elkarte eta -sozietateak. Elkarte eta sozietateek kontuak administrazio kontseiluetan aurkeztuko dituzte. Hala ere, esan beharra dago, aurrekontuaren likidazioak udal-elkarte eta -sozietateek euren kontuak 2023ko abenduaren 31ko datarekin orekatzeko behar adina baliabide finantzieroak aurreikusten dituela.